Szkolenia w ramach KFS

8.03.2018

Dofinansowania szkoleń z Krajowego Funduszu Szkoleniowego - Nowe priorytety na 2018r.

 

Szanowni państwo informujemy, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej określił plan wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na 2018 rok oraz priorytety ich wydatkowania.

 

Priorytety KFS na 2018 r.

I.Priorytety Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydatkowania limitu KFS:

1.Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;

2.Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy;

3.Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

 

II. Priorytety Rady rynku Pracy wydatkowania rezerwy KFS w roku 2017:

1.Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;

2.Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.

 

 

Czym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) jest elementem Funduszu Pracy dedykowany wsparciu kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. KFS wprowadzony został jako narzędzie wspierające kształcenie osób pracujących i dostosowywanie ich umiejętności i wiedzy do warunków panujących na rynku pracy. Głównym celem KFS jest zapobieganiu utraty zatrudnienia ze względu na brak odpowiedniej wiedzy i/lub kompetencji.

O środki z KFS może wystąpić każdy pracodawca w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia, czyli podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę. Nie jest pracodawcą podmiot prowadzący działalność gospodarczą i niezatrudniający pracowników w ramach umowy o pracę, współpracujący wyłącznie ze współmałżonkiem, zatrudniający osoby na podstawie umowy o dzieło.

 

Wysokość wsparcia jaką można uzyskać z KFS?

Pracodawca może otrzymać środki KFS na sfinansowanie kształcenia ustawicznego podejmowanego przez siebie i swoich pracowników w wysokości:

- 80% kosztów kształcenia ustawicznego, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,

- 100% kosztów kształcenia ustawicznego – w przypadku mikroprzedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych) – ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

 

Na co można przeznaczyć środki z KFS?

W ramach pozyskanego wsparcia środki KFS Pracodawca może przeznaczyć na:

1. Doprecyzowanie potrzeb szkoleniowych, które można będzie zaspokoić dzięki środkom KFS,

2. Kursy i studia podyplomowe oraz egzaminy w których wezmą udział pracownicy z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,

3. Badania lekarskie i psychologiczne, jeśli okażą się niezbędne,

4. Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z udziałem w kształceniu ustawicznym.

 

Jak ubiegać się o dofinasowanie w ramach KFS?

Pracodawca musi złożyć wniosek o przyznanie środków z KFS na kształcenie ustawiczne do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności. Terminy naborów, wniosek, listę załączników oraz sposoby przekazywania środków opracowują Urzędy Pracy.

 

To Pracodawca decyduje o wyborze instytucji szkoleniowej, która je zrealizuje.

Wnioski o przyznanie środków z KFS można pobrać na stronach Powiatowych Urzędów Pracy.

 

Wnioski  o dofinansowanie są rozpatrywane w kolejności zgłoszeń i do limitu środków KFS jakim dysponuje Powiatowy Urząd Pracy dlatego jeśli są Państwo zainteresowani warto zrobić to jak najszybciej.

 

Serdecznie zapraszamy do podjęcia współpracy z naszym Centrum Kształcenia Zawodowego. Ze swojej strony zapewniamy przygotowanie wszelkich dokumentów niezbędnych do załączenia do składanego wniosku (tj. harmonogramów szkoleń, kosztorysów szkoleń, programów szkoleń itp.).

 

Dodatkowe informacje:

 

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Dąbrowie Górniczej
ul. Kr. Jadwigi 12, 41-300 Dąbrowa Górnicza
tel.: 32 262-39-76
e-mail: dabrowag@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.dabrowa.zdz.pl